Termeni și condiții

Prin accesarea şi navigarea pe SITE-ul https://entera.ro/ (denumit în cele ce urmează “SITE-UL”), acceptaţi necondiționat termenii de utilizare descrişi în continuare. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele condiții generale, vă rugăm să nu continuați accesarea acestui SITE și să ne contactați utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contact”.

 

Toți utilizatorii SITE-ului se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale acestuia. SITE-ul se referă implicit la totalitatea serviciilor/aplicațiilor/produselor/informațiilor și în general la întregul conținut al acestuia.

 

Sintagma “ENTERA” se referă la societatea de producere și furnizare a energiei electrice, având următoarele date de identificare: – ENERGY TECH ENTERA SRL, cu sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str. Barajului Nr. 3, corp C1, județ Mureș, Cod Unic de Înregistrare 29141458, cu atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J26/51/2021, Identificator Unic la Nivel European, cont de virament RO02 CECE B000 30RO N130 6640, deschis la Banca CEC BANK – TÂRGU MUREȘ, deținătoare a Licenței pentru furnizarea de energie electrică nr. 2021/17.05.2017, eliberată de A.N.R.E.

Art. 1. Obligațiile Utilizatorului

1.1. Utilizatorul este de acord să folosească SITE-ul numai în scopuri legale și cubună credință. Prin urmare, Utilizatorului îi este interzis:

  • să distribuie în mod neautorizat informaţii confidențiale
  • să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;
  • să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;
  • să desfășoare activități care ar periclita securitatea SITE-ului (atacuri cibernetice); 
  • să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea SITE-ului, etc.

1.2. Utilizatorul se obligă să nu realizeze acțiuni care ar putea prejudicia ENTERA.
1.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

1.4. Utilizatorul se obligă să sesize de îndată ENTERA asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului SITE-ului, precum și asupra (iii) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta în cazul în care Utilizatorul are cunoștințe/deține informații referitoare la asemenea situații. Sesizările pot fi transmise utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contacte Utile”.
1.5. Persoanele fără capacitate de exercițiu și/sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot utiliza SITE-ul doar în scop de informare iar nu în scop de înregistrare ca Utilizator. Această regulă se aplică și în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de utilizare ale SITE-ului, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu.

 


Art. 2. Limitarea răspunderii ENTERA


2.1. Utilizarea SITE-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. Informațiile de pe site sunt pregătite şi furnizate „ca atare” fără niciun fel de garanție, cu privire de exemplu, dar fără a se limita la calitate satisfăcătoare sau utilitatea informațiilor pentru un anumit scop.

ENTERA nu este responsabil pentru nicio pierdere, directă sau indirectă, suferită de către Utilizator ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.2. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat SITE-ul, precum și de orice alte pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze ENTERA în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea SITE-ului și/sau a rețelei de comunicații a ENTERA și a internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de ENTERA ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

2.4. Obligațiile ENTERA referitoare la SITE sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora conținutul acestui SITE este livrat și/sau prestat. Niciun material și nicio informație de pe acest SITE nu trebuie interpretate în sensul alterării acordurilor comerciale în care ENTERA este parte.

2.5. ENTERA își rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura SITE-ului (incluzând dar fără a se limita la: materiale, servicii, prețuri, oferte etc.), în orice moment, și fără nicio informare prealabilă, Utilizatorul declarând că acceptă în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea acestora pe SITE.

2.6. ENTERA nu garantează exactitatea conținutului SITE-ului. Este posibil ca acest SITE să conțină referiri la produse, programe și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contact”

2.7. ENTERA nu va fi ținut răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte suferite ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe SITE ce se dovedesc a fi inexacte. Art. 3. Drepturi de proprietate intelectuală


3.1. ENTERA deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri și extrageri, muzică, grafică digitală etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt proprietea ENERGY TECH ENTERA SRL.

3.2. ENTERA permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial și doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe SITE.

3.3. Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

3.4. Nerespectarea oricărei condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri.Art. 4. Securitate


4.1. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al ENTERA. Cu toate acestea, ENTERA încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea SITE-ului.

4.2. În plus față de cele prezentate anterior, ENTERA recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea SITE-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

4.3. Utilizatorul se obligă să furnizeze date și informații valide și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin.

4.4. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale SITE-ului poate fi restricţionat și accesibil doar pentru anumite categorii de Utilizatori.

4.5. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor ENTERA sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare.Art. 5. Conexiunea la alte rețele/site-uri/link-uri


5.1. Există posibilitatea ca SITE-ul să poată fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate ENTERA, pentru a face legatura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptă starea de fapt că aceste site-uri nu se află sub controlul sau îndrumarea ENTERA, acesta nefiind responsabil și neasumându-și nicio obligație în ceea ce privește conținutul altor site-uri, link-uri etc. Totodată, ENETRA recomandă Utilizatorului să citească cu atenţie politicile de confidenţialitate ale tuturor și oricăror site-uri externe.

5.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru a veni în ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea/confirmarea de către ENTERA a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri/rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele site-uri/link-uri exclusiv pe propriul risc. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

5.3. ENTERA nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a țării. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale altor operatori, ENTERA nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator a legilor locale și/sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.Art. 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal


6.1. ENTERA asigură Utilizatorul cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale acestuia și respectarea dreptului său la protecția vieții private, pe tot parcursul desfășurării activităților de prelucrare de către ENTERA  a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.

6.2. Refuzul Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal echivalează cu imposibilitatea furnizării anumitor servicii de comunicații electronice, precum și punerea la dispoziție a serviciilor SITE-ului și exonerează ENETRA de orice răspundere în acest sens. În cazul în care Utilizatorul nu își manifestă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile prezentului articol, Utilizatorul se poate adresa la datele de contact și adresele de corespondență menționate în  secțiunea “Legal”.

6.3. ENTERA poate utiliza informațiile înregistrate pe SITE, indiferent dacă sunt date cu caracter personal, demografice, colective sau tehnice, în scopul administrării conturilor Utilizatorului, soluționării întrebărilor Utilizatorului, îmbunătățirii SITE-ului și creșterii satisfacției Utilizatorului. La momentul utilizării oricăror aplicații puse la dispoziția Utilizatorului, Utilizatorul are posibilitatea de a-și manifesta consimțământul cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal care îl privesc.

6.4. Utilizatorul are obligația de a-și menține actualizate toate datele cu caracter personal furnizare prin intermediul prezentului SITE. ENTERA își rezervă dreptul ca la perioade successive de timp, să vă recomande sau chiar să vă solicite în mod expres fie reconfirmarea datelor cu caracter personal furnizare prin intermediul acestui SITE, fie reînnoirea consimțământului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu secțiunea “Legal”, care constituie parte integrantă din prezentele condițiile generale.Art. 7. Forță Majoră


ENTERA nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competente de care ENTERA nu este responsabilă.Art. 8. Legislație aplicabilă


8.1. Prezentele condiții generale de utilizare a SITE-ului constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și ENTERA având ca obiect utilizarea SITE-ului.

8.2. Prin accesarea acestui SITE, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice permit acest lucru. ENTERA nu oferă nicio garanție conform căreia SITE-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează SITE-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.Art. 9.  Despre cookies-urile utilizate pe SITE


9.1. Prin prezenta vă informăm că SITE-ul folosește cookies.

9.2. Orice Utilizator își poate configura browser-ul să respingă fișierele de tip cookies. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

9.3. Stocarea de cookies pe dispozitivele Utilizatorului ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența Utilizatorului pe SITE și pentru a face următoarea vizită mai placută. ENTERA  nu folosește cookies pentru a colecta informații personale (de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, date de identificare etc.), cu toate acestea, datorită tehnologiilor IT utilizate, pot fi făcute conexiuni între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, dar fără a se limita la: formularele de înregistrare).

9.4. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea “Politica de cookie”


ENTERA își rezervă dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document. Vă rugăm să consultați această pagină periodic pentru a reciti aceste informații.

Documentul a fost actualizat la data de 01.04.2021